HOME주문조회MY page장바구니
보안 접속
 
 
비밀번호 확인 닫기
 
상품 상세 설명
 
 
   CD_Classic > 독주곡/소나타 > 김대진 - 슈베르트: 피아노소나타 D.664 , D. 784 , 12독일무곡 (미개봉)
 
 
 
이전상품 김대진 - 슈베르트: 피아노소나타 D.664 , D. 784 , 12독일무곡 (미개봉) 다음상품
 
 
 
김대진 - 슈베르트: 피아노소나타 D.664 , D. 784 , 12독일무곡 (미개봉)
cantus
2011
20,000
200원
EA  
 
 
상품 상세 설명
 
 
 

김대진 - 슈베르트  : 피아노소나타 Op.120, D.664 / Op.posth.143, D.784 / 12독일무곡 

            

(김대진- Franz Schbert : Piano Sonata Op.120,D.664 / Op.posth.143,D.784 / 12 German Dances)  

 

                                  

                                                     {TRACKS}

     

                        Piano Sonata in A Major, Op.120, D.664

 

 (1) 1악장  Allegro moderato

 (2) 2악장  Andante

 (3) 3악장  Allegro

 

 

                       Piano Sonata in A Minor, Op.posth.143, D.784

 

 (4) 1악장 Allegro giusto

 (5) 2악장 Andante

 (6) 3악장 Allegro vivace

 

 (7)                 12 German Dances, Op.171, D.790   (12 독일무곡)

 

 

 

 

                                                {음반정보}

 

 *장르 : 클래식 , 피아노독주곡

 *연주 : 피아니스트 김대진

 *미개봉

 *국산 CD

 
 
 
 
이름 :
내용 :
평점
고객평가 : 평점 ★★★★★  
 
 
 
 
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.